1 resultaat gevonden


De Koning van Holland

Ichieisai Yoshitsyua, Horie-chôme Ebiya Rin-no-suke, Kanagaki Robun, 1861