15 resultaten gevonden


Busteportret van Iwai Hanshiro IV.

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Ichikawa Ebizo IV

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Otani Oniji.

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Osagawa Tsuneyo…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Ichikawa Yaozo III

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Arashi Ryuzo

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Portret van Osagawa Tsuneyo II in…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Portret van Ichikawa Tomiemon

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Sanogawa Ichimatsu…

Toshusai Sharaku, Takamizawa, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1900 - 1925

Busteportret van Ichikawa Monnosuke…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Nakajima Wadaemon…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Matsumoto Koshiro…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1900 - 1925

Einde van alle 15 resultaten Terug naar boven