192 resultaten gevonden


Helder weer en een zuidelijke wind

Katsushika Hokusai, Nishimura Yohachi, 1829 - 1833

Vechtende helden

Katsushika Hokusai, Yamatoya Heikichi (Eikyudo), 1827 - 1832

Twee vissen en een…

Katsushika Hokusai, Ki no Mochiyoshi, ca. 1790 - ca. 1800

Zes vrouwen als de zes klassieke…

Katsushika Hokusai, Chibiki Ishimaro, Mimasu Etaru, 1798

Een vrouw die zich wast en een…

Katsushika Hokusai, Shigoku Yasuuri, Sanan Satosumi, 1800

De spiegel polijster

Katsushika Hokusai, ca. 1800 - ca. 1810

Bewonderen van bloemstukken

Katsushika Hokusai, 1800 - 1805

Danseres

Katsushika Hokusai, 1800 - 1805

Twee maskers

Katsushika Hokusai, Aijuen Taruaki, 1800 - 1810

Varen op de rivier de Sumida

Katsushika Hokusai, 1808 - 1812

Nachtelijke regen te Karasaki

Katsushika Hokusai, Soshuya Yohei, 1809 - 1814

Bamboe scherm schelp

Katsushika Hokusai, Sanôsha Mitsuhiko, Shibanoya Sanyô, 1821