6 resultaten gevonden


Spiegel van Edo

Kitao Masayoshi, Shinra Bansho I, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), 1787

Narumi tot Chiriyu

Utagawa Kuniyoshi, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), Tsutaya Kichizo, 1833 - 1837

O-Iwa het lantaarn spook

Katsushika Hokusai, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), 1830

Nissaka tot Hamamatsu

Utagawa Kuniyoshi, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), Tsutaya Kichizo, 1833 - 1837

Theehuis in de buitenlucht in…

Hiroshige (I) , Utagawa, Takenouchi Magohachi (Hoeido), Tsuruya Kiemon (Senkakudo), in of na 1833 - in of voor 1834

Vrouwenportretten

Utagawa Kuniyasu, Utagawa Kunimaru, Katsukawa Shunsen, 1820 - 1830