1 resultaat gevonden


Sumiyoshi festival te Tsukudajima

Hiroshige (I) , Utagawa, Fujiwara hori, Kodama Matashichi, 1891