3 resultaten gevonden


Nummer vier van de Tokaido

Hiroshige (I) , Utagawa, Maruya Seijiro, Hama Yahei, 1849 - 1850

Harimaze met Fuji

Hiroshige (I) , Utagawa, Takenouchi Magohachi (Hoeido), 1858

Vier harimaze van beroemde plaatsen

Hiroshige (I) , Utagawa, 1848 - 1852