Gezicht op Rees, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Maastricht, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Oversteek van de Rijn, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Crèvecoeur, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Orsoy, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Naarden, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Grave, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Wesel, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Vreeswijk, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903