1 resultaat gevonden


Voorwoord

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790