Cartouche met putti en wapenschild

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1735 - 1745

Halve koepel en obelisk

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Plattegrond van kelder

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Schommelende vrouw

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Schouw met spiegel en panelen

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1733 - 1768

Herder en vrouw met kind

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Omlijsting met buste, draak en…

Franz Xaver Jungwirth, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1738