3 resultaten gevonden


Takeuchi no Sukune op een rots bij…

Mitsu no Hamanari, Chiyo no Matsuhiko, 1890 - 1900

Nummer twee: de bloem van de…

Shigenobu (II) , Yanagawa, Shôchikuen, Kirakuan Mitsumaro, ca. 1820 - ca. 1830

Nummer acht: De zeldzame…

Shigenobu (II) , Yanagawa, Chôjintei, Keitei, ca. 1820 - ca. 1830