27 resultaten gevonden


Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834

Harnas van de Tachibana familie met…

Katsushika Hokusai, Sôkaen Takemaru, ca. 1890 - ca. 1900

Teugel wijk: rol en wegwijzer

Katsushika Hokusai, Taimairô Teruyoshi, Shûchôdô Monoyana, 1822

Vissers een net binnen halend

Katsushika Hokusai, Kakinomoto no Hitomaro, Nishimura Yohachi, 1833 - 1837

Bewonderen van bloemstukken

Katsushika Hokusai, 1800 - 1805

De eik onder de golven: man aan het…

Katsushika Hokusai, Moji no Sekigaki, Midorian Matsutoshi, 182 - 1821

Agaat

Katsushika Hokusai, Tatsumi no Sato Bikarô, Chishundô Fukuyoshi, 1822

Zoet water venusschelp: de…

Katsushika Hokusai, Enmeitei Harumitsu, Yomo no Utagaki Magao, 1821

Echtpaar met aap en bloesemtak

vermeld op object Katsushika Hokusai, ca. 1890 - ca. 1900

Twee vrouwen en een jongetje bij…

Katsushika Hokusai, Tôrintei Tokuma, Rokuzôtei Takarama, 1816

De zout schelp: zout en pijp

Katsushika Hokusai, Toshigaki Maharu, 1821

Met gesloten ogen

Katsushika Hokusai, 1815 - 1823