De dwerg Porzellana Kinkank, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Bartholdus Gursalkawiz als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Oswald van Stroblbardt,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Gertraud Knörtzlin, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

Dwerg als de Franse Mademoiselle…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Mademoiselle Poupon, als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Riepl Gleichdron, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Gilles Platfues als Franse…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Vincentz Zipperling in een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Malper Höllriglin als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Holloka Tschimitschko…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Nicolas Charon als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715