Letter M

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter T

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter P

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter A

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter H

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter A

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter Z

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter N

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter G

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Aristoteles en Phyllis

Pieter de Jode (I) (toegeschreven aan), naar G. Congiet, 1698 - 1737