57 resultaten gevonden


Speelgoed aapjes

Katsushika Hokusai, Yomo no Utagaki Magao, 1800

De kussen schelp

Katsushika Hokusai, Mama Kawaminami, Shôjuan, 1821

Twee vrouwen op een veranda

Katsushika Hokusai, Yomo no Utagaki Magao, Yamaga Sarumen, ca. 1799

De Sumida rivier bij zonsopgang

Katsushika Hokusai, Daikon no Karami, Shibaan, 1797

Bamboe scherm schelp

Katsushika Hokusai, Sanôsha Mitsuhiko, Shibanoya Sanyô, 1821

Dak schelp: rijstkoekjes snijden

Katsushika Hokusai, Shûkeisha Higaku, Shûchôdô Monoyana, 1821

De paarse schelp: vissers trekken…

Katsushika Hokusai, Yomo no Utagaki Magao, Tsukinoya Shitakage, 1821

Het station Mariko

Katsushika Hokusai, na 1804

Een schat schip

Katsushika Hokusai, Kasugano Michikusa, Matsukaze Otonari, ca. 1799

Titelblad van de shungaserie De…

Katsushika Hokusai, ca. 1815 - ca. 1823

Terugkeren schepen te Yabase

Katsushika Hokusai, Soshuya Yohei, 1809 - 1814

De plevier schelp

Katsushika Hokusai, Seiseisha Fumigaki, Shôryûtei Shigeru, 1821