De dwerg Veith Knollinger von…

Martin Engelbrecht (prentmaker en uitgever) (toegeschreven aan), 1705 - 1715

Bierpul

Meissener Porzellan Manufaktur, 1732 - 1733

De dwerg Nicolo Cantabella, ca.…

Martin Engelbrecht (prentmaker en uitgever) (toegeschreven aan), 1705 - 1715

Achttien ontwerpen voor juwelen

Joseph Friedrich Leopold, naar David Baumann, 1695

Vijftien ontwerpen voor juwelen

Joseph Friedrich Leopold, naar David Baumann, 1695

Dertien ontwerpen voor juwelen en…

Joseph Friedrich Leopold, naar David Baumann, 1695