2 resultaten gevonden


Arashi Rikan als Inuyama Dosetsu

Utagawa Kunimasu, O Toyosaburo, Kinkado Konishi, 1835 - 1840

Afbeeldingen van Fugen

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790