1 resultaat gevonden


Arashi Rikan als Inuyama Dosetsu

Utagawa Kunimasu, O Toyosaburo, Kinkado Konishi, 1835 - 1840