Portret van Saul Ben Arjeh Leib…

Christian Friedrich Fritzsch, naar G. Pinhas, 1780

Portret van Marie-Antoinette,…

Christian Friedrich Fritzsch, naar Franz Xaver Wagenschön, 1770 - 1774

Portret van Saul Ben Arjeh Leib…

Christian Friedrich Fritzsch, naar G. Pinhas, 1780

Drie mannen in een vertrek

Christian Friedrich Fritzsch, naar Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1729 - 1774

Familie van Calas in de gevangenis

Christian Friedrich Fritzsch, naar Louis de Carmontelle, 1766

Portret van paus Benedictus XIV

Christian Friedrich Fritzsch, naar Pierre Subleyras, 1751

Gezelschap aan een tafel

Christian Friedrich Fritzsch, naar Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1736 - 1774