De dwerg Lucas Hirnzwik als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Crispin Skarnitz, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Vincentz Zipperling in een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Malper Höllriglin als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Dan Hagel als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Simon Flenschl, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Nutsch-Moloff, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Chevalier Rondeau als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De Spaanse dwerg Don Guappos, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Mademoiselle Poupon, als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Riepl Gleichdron, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De joodse dwerg Natan Hirschl, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715