De dwerg Crispin Skarnitz, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Malper Höllriglin als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Nutsch-Moloff, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Chevalier Rondeau als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Hanß Görge Prijhann als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Frau Agatha Zipperlingin…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De vrolijke dwerg Mathias…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De Franse dwerg Madame Palatinelle,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Gilles Platfues als Franse…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Ploriander als herder, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Bartholdus Gursalkawiz als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

Titelprent voor de serie: Il…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715