Portret van onbekende man met hond

Johann Peter Berghaus, naar Abraham A. Vermeulen, 1858

Slapende hond

Hendrik Godart de Marée, naar Pieter Janson, 1752 - 1783

Slapende hond

Hendrik Godart de Marée, naar Pieter Janson, 1752 - 1783

Liggende hond

Hendrik Godart de Marée, naar Pieter Janson, 1752 - 1783

Hond

Pieter de Mare, naar Abraham Delfos, naar Paulus Potter, 1768 - 1796

Slapende hond

Hendrik Godart de Marée, naar Pieter Janson, 1752 - 1783

Hond

Pieter de Mare, naar Abraham Delfos, naar Paulus Potter, 1768 - 1796

Liggende hond

Hendrik Godart de Marée, naar Pieter Janson, 1752 - 1783