Holland in de Franse drukpers,…

anoniem, naar Gaspar Bouttats, naar Le Poffre, 1673 - 1674

Hollands treurtoneel, 1673

anoniem, naar Gaspar Bouttats, naar Le Poffre, 1673 - 1674

Ziekte door dansen genezen, 1673

anoniem, naar Gaspar Bouttats, naar Le Poffre, 1673 - 1674

De Fransman en de Hollander, 1673

anoniem, naar Gaspar Bouttats, naar Le Poffre, 1673 - 1674

De moedige Batavieren, 1673

anoniem, naar Gaspar Bouttats, naar Le Poffre, 1673 - 1674

De ongeneeselijke ziekte, 1673

anoniem, naar Gaspar Bouttats, naar Le Poffre, 1673 - 1674

De Fransman en de Hollander, 1673

anoniem, naar Gaspar Bouttats, naar Le Poffre, 1673 - 1674