Gevonden:


De dwerg Malper Höllriglin als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Blasius Rauchmantl als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Gertraud Knörtzlin, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Robert von Parukenfeldt,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Chevalier Rondeau als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Gustavus Weinberger als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De Spaanse dwerg Don Guappos, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Riepl Gleichdron, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Christl Vestnbalkh, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Frau Agatha Zipperlingin…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Simon Flenschl, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715