Kluizenaar in de bergen

Zhu Henian, 1775 - 1834, hanging scroll, AK-RAK-1990-17

Tiger Seen from the Rear

Gao Qipei, c. 1700, hanging scroll, AK-RAK-1991-10

The Trading Post at Dejima

anonymous, c. 1840, hanging scroll, NG-1977-4

Jizo Bodhisattva

anonymous, c. 1300 - c. 1350, hanging scroll, AK-MAK-162

Landschap

Shubun, c. 1500 - c. 1700, hanging scroll, AK-MAK-1722

Rolschildering

anonymous, 1700 - 1900, hanging scroll, AK-MAK-1382

Bamboo

Chen Jiecan, c. 1800 - 1825, hanging scroll, AK-MAK-98

Rolschildering met een voorstelling…

anonymous, 1500 - 1625, hanging scroll, AK-RAK-1993-3

Hangrolschildering met een…

Tanaka Gekko, 1913, hanging scroll, AK-RAK-1994-1

Dongshan Villa

Yuan Jiang, 1721, hanging scroll, AK-RAK-1991-7