Found:


Schepen No. 2, 3, 4, 5 en 1…

Jacob Folkema, after A. Houbraken, 1702 - 1767, print, RP-P-1908-1952

Gezicht op Bolsward

Jacob Folkema, 1702 - 1767, print, RP-P-1907-2353

Straf van Sisyphus

Jacob Folkema, after Jacob Houbraken, 1729, print, RP-P-1982-1404

Twee mannen bij een vuur op een…

Jacob Folkema, after Jacob Houbraken, 1729, print, RP-P-1982-1406

Jupiter en Danaë

Jacob Folkema, after Jacob Houbraken, 1729, print, RP-P-1982-1409

Stedenmaagd van Haarlem

Jacob Folkema, 1702 - 1767, print, RP-P-1982-1292

Apollo en Coronis

Jacob Folkema, after Jacob Houbraken, 1729, print, RP-P-1982-1410

Jupiter en Aegina

Jacob Folkema, after Jacob Houbraken, 1729, print, RP-P-1982-1403

Triomfboog voor poëzie

Jacob Folkema, after Adolf van der Laan, 1725, print, RP-P-1964-3434

Transport van de Ark van het…

Jacob Folkema, 1722, print, RP-P-1964-3421