Found:


Portretmedaillon van Titus, Romeins…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, drawing, RP-T-1956-204

Portretmedaillon van Vitellius,…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, drawing, RP-T-1956-202

Portretmedaillon van Augustus,…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, drawing, RP-T-1956-195

Ontwerp voor titelpagina voor…

Jan Caspar Philips, c. 1735, drawing, RP-T-1954-168

Portretmedaillon van Domitianus,…

Jan Caspar Philips, c. 1736 - c. 1775, drawing, RP-T-1956-205

Portretmedaillon van Tiberius,…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, drawing, RP-T-1956-196

Ontwerp voor titelpagina voor Alle…

Jan Caspar Philips, 1736, drawing, RP-T-00-1802

Portretmedaillon van Galba

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, drawing, RP-T-1956-200

Ontwerp voor titelpagina voor…

Jan Caspar Philips, 1747, drawing, RP-T-1902-A-4681

Portretmedaillon van Vespasianus,…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, drawing, RP-T-1956-203