Ichikawa Danjuro IX als Taira no…

Toyohara Kunichika, 1898, print, RP-P-2003-211

Ichikawa Danjuro IX als Watonai

Toyohara Kunichika, 1898, print, RP-P-2003-210

Ichikawa Danjuro IX als Soga no…

Toyohara Kunichika, 1901, print, RP-P-2003-212

Samoerai Aoyama en het spook Okiku

Toyohara Kunichika, 1892, print, RP-P-1994-55B

Samoerai Aoyama en het spook…

Toyohara Kunichika, 1892, print, RP-P-1994-55C

Samoerai Aoyama en het spook Okiku

Toyohara Kunichika, 1892, print, RP-P-1994-55A

Gatsu kapsels

Toyohara Kunichika, 1860, print, RP-P-2004-523

Nakama Gonbee en Kanbara Mikinosuke…

Toyohara Kunichika, 1887, print, RP-P-2001-20

Ichikawa Danjuro IX als Kato…

Toyohara Kunichika, 1894, print, RP-P-1989-4