Number Seven: The flower with an…

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1820 - c. 1830, print, RP-P-1991-574

Nummer acht: De zeldzame…

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1820 - c. 1830, print, RP-P-1991-575

Zwarte wierook

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1822, print, RP-P-1999-246

Ushiwakamaru en Sôjôbô

Shigenobu (II) , Yanagawa, 1829, print, RP-P-1999-249

Nummer vijf: de bloem van het hart

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1820 - c. 1830, print, RP-P-1991-463

Nummer twee: de bloem van de…

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1820 - c. 1830, print, RP-P-1958-580

Nummer vier: de vrijgekochte geisha

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1820 - c. 1830, print, RP-P-1991-465

Nummer drie: de stille bloem

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1820 - c. 1830, print, RP-P-1991-455

Nummer zes: het bereiden van de…

Shigenobu (II) , Yanagawa, 1822, print, RP-P-1991-460

Kôshôhei verandert een geit in een…

Shigenobu (II) , Yanagawa, c. 1890 - c. 1900, print, RP-P-1991-504