Hand guard

Hata Nobuyoshi, 1800 - 1900, AK-MAK-1133

Hand guard with Mount Fuji and pine…

Yasuchika, c. 1800 - c. 1900, AK-MAK-1103

Hand guard with the monk Daruma

Yasuchika, c. 1800 - c. 1900, AK-MAK-1092

Hand guard

Sadashichi Masayoshi, 1750 - 1800, AK-MAK-1127

Hand guard

anonymous, 1600 - 1699, AK-MAK-1112

Hand guard

anonymous, 1600 - 1699, AK-MAK-1052

Hand guard

Hamana-school, 1775 - 1900, AK-MAK-1066

Hand guard

Kunihiro, 1800 - 1900, AK-MAK-1038

Hand guard

Hidekazu (possibly), 1800 - 1900, AK-MAK-1107