Yoshitsune en Benkei op de Gojo…

Tsukioka Yoshitoshi, 1878, print, RP-P-1990-440

Lu Chi Shen in dronken woede de…

Tsukioka Yoshitoshi, 1887 - 1890, print, RP-P-1982-287

Mori Ranmaru

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, print, RP-P-1990-164

Zelfmoord van Saigyo Takamori

Tsukioka Yoshitoshi, 1877, print, RP-P-1982-284

Katagiri Toichi no Kami Katsumoto,…

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, print, RP-P-2002-367

Ii no Hayata een monster dodend bij…

Tsukioka Yoshitoshi, 1890, print, RP-P-1983-394

Maan van Musashi

Tsukioka Yoshitoshi, 1891, print, RP-P-1994-70

Sagara Totomi no Kami zich…

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, print, RP-P-2002-371

Sugawara no Michizane wekt onweer…

Tsukioka Yoshitoshi, 1881, print, RP-P-2004-521

Shigeno Yozaemon opkijkend naar een…

Tsukioka Yoshitoshi, 1869, print, RP-P-2002-372