Gods Geest zweeft over het water

Jan Harmensz. Muller, after Hendrick Goltzius, 1589

Zesde scheppingsdag: schepping van…

Jan Harmensz. Muller, after Hendrick Goltzius, 1589

Vierde scheppingsdag: schepping van…

Jan Harmensz. Muller, after Hendrick Goltzius, 1589

Zesde scheppingsdag: schepping van…

Jan Harmensz. Muller, after Hendrick Goltzius, 1589

Eeuwigdurende kalender met…

anonymous, after Jacob Matham, after Jan Harmensz. Muller, after Hendrick Goltzius, after Harmen Harmensz Bockens van de Nykerck, 1607

Zesde scheppingsdag: schepping van…

Jan Harmensz. Muller, after Hendrick Goltzius, 1589

Petrus

Hendrick Goltzius (workshop of), after Hendrick Goltzius, 1589

Dood van Cleopatra

Jan Harmensz. Muller, 1630 - 1656

Negen mannen

Jan Harmensz. Muller (manner of), after Lucas van Leyden, 1581 - 1628