Schaatsende uilen

Adriaen Matham (attributed to), after Adriaen Pietersz. van de Venne, 1620 - 1660

IJdelheid

Paul Tetar van Elven, after Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1840

Luiheid

Paul Tetar van Elven, after Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1840

Portret van kunstenaar Hendrick…

Joseph Meurer, after Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1750 - 1817

Portret van Thomas à Kempis

Jacob Matham (attributed to), 1601 - 1606

Amor en Psyche

Jacob Matham, after Abraham Bloemaert, 1607

Liefde (Caritas)

Jacob Matham (attributed to), after Hendrick Goltzius, 1587 - 1637

Aanbidding der koningen

Jacob Matham (workshop of), after Giuseppe Cesari, 1598 - 1601

Geloof (Fides)

Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1601 - 1652

Maria Magdalena knielend aan de…

Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1602