Adam en Eva

Albrecht Dürer, 1504

The Flight into Egypt

Dirck Vellert (workshop of), c. 1532 - c. 1540

God de Vader

Monogrammist AC (16e eeuw), after Albrecht Dürer, 1520 - 1562

Sinte Aelwaer

Cornelis Anthonisz., after Albrecht Dürer, c. 1546 - c. 1599

De waanzin

Monogrammist AC (16e eeuw), after Albrecht Dürer, 1554

Sinte Aelwaer

Cornelis Anthonisz., after Albrecht Dürer, 1541 - 1546

Het Laatste Avondmaal

Jacob Cornelisz van Oostsanen, after Albrecht Dürer, in or after 1517 - 1533

Madonna op de maansikkel.

Monogrammist AC (16e eeuw), after Albrecht Dürer, 1520 - 1562

De waanzin

Monogrammist AC (16e eeuw), after Albrecht Dürer, 1554

De Krankzinnige

Albrecht Dürer, 1514 - 1600

Eland

anonymous, after Albrecht Dürer, 1550 - 1570