Roemer

Maria Tesselschade Roemers Visscher (attributed to), c. 1625 - c. 1650

Dieren, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, after Joris Hoefnagel, 1693 - 1726

Dieren en bloemen rond kastanjes

Jacob Hoefnagel, after Joris Hoefnagel, 1693 - 1726

Insecten, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, after Joris Hoefnagel, 1693 - 1726