Twee ornamentkoppen, een vaas en…

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Drie cartouches

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Drie halve cartouches

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Cartouche en bladrank

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Console met vaas, cartouche en…

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Twee cartouches, een ornamentkop en…

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Cartouche en detail ornament

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Twee cartouches

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Vaas, cartouche en kapiteel

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Rechterhelft van een cartouche

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Twee halve cartouches

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718

Half cartouche met gevleugelde…

Giuseppe Maria Mitelli, after Agostino Mitelli, 1644 - 1718